O nama

Pučko otvoreno učilište Božić je prvo međunarodno pomorsko učilište u Republici Hrvatskoj osnovano u Splitu. Polaznicima nudi mogućnost upisa u programe doškolovanja, prekvalifikacije, osposobljavanja i usavršavanja za različita zanimanja. U suradnji s Agencijom za zapošljavanje pomoraca Učilište nudi polaznicima zaposlenje na putničkim brodovima nakon završetka obrazovanja. Učilište posjeduje sva relevantna odobrenja Ministarstva znanosti i obrazovanja te Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture.

Pratite nas i na:

NJEMAČKI JEZIK

CILJ PROGRAMA:

Cilj nastave stranih jezika u školama stranih jezika je razvijanje, odnosno osposobljavanje polaznika za adekvatnu komunikaciju na stranom jeziku u raznim situacijama: u stranojezičnoj sredini, u vlastitoj zemlji sa stranim govornicima, na multinacionalnim skupovima i u drugim situacijama u kojima se moraju služiti stranim jezikom. To znači omogućiti polaznicima postizanje jezične kompetencije u svim jezičnim vještinama – slušanju, čitanju, govornoj interakciji, govornoj produkciji i pisanju.

  • Polaznici se raspoređuju u grupe u skladu s dobi, potrebama i predznanjem.
  • Praćenje napredovanja polaznika je relevantno u odnosu na sadržaj i ciljeve programa, trajanje programa, potrebe i dob polaznika.
  • Nastavnik konstantno provjerava napredak svakog polaznika i o tome vodi bilješke .
  • Zajedničke provjere se obavljaju najmanje dvaput tijekom programa (modula) da bi se provjerilo napredovanje polaznika/grupe, ali i da bi se vidjelo na čemu je potrebno još poraditi.
Opći njemački jezik (A1-C2)

A1 – Pripremni stupanj

A2 – Temeljni stupanj

B1- Prijelazni stupanj

B2 – Samostalni stupanj

C1- Napredni stupanj

C2 – Vrsni stupanj

Rodni list

Osobna iskaznica